Všeobecné podmienky využívania služieb
portálu cekujbyvanie.sk

1. Úvodné ustanovenia

Realitný portál cekujbyvanie.sk (ďalej aj ako „portál“) predstavuje verejný internetový portál poskytujúci fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom i právnickým osobám (ďalej len „užívateľ“) online služby (ďalej aj ako „služba“) vo forme inzercie v oblasti ponuky a dopytu nehnuteľností, práva, , stavebnín, obchodu a reklamy (ďalej aj ako „reklamné služby“). V prípade nesúhlasu užívateľa s využívaním portálu podľa tu stanovených podmienok, nesmie využívať služby poskytované na cekujbyvanie.sk. Portál cekujbyvanie.sk nebude uverejňovať obsah, ktorý poškodzuje dobré meno inej fyzickej či právnickej osoby. Portál sa zaväzuje neposkytovať súkromné neverejné údaje užívateľa tretej strane bez jeho súhlasu.

2. Vymedzenie základných pojmov

Užívateľ – je fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá využíva služby a reklamné služby portálu. Portál – predstavuje verejný internetový prístup do aplikácie na adrese www.cekujbyvanie.sk poskytujúci reklamné služby a online služby vo forme inzercie. Zadávateľ – je užívateľ, ktorý vkladá, upravuje, odstraňuje inzeráty, zadáva a ruší požiadavku na uverejnenie jeho reklamy. Automatické spracovanie – ide o portálom automatické spracovanie inzerátov užívateľov. Reklamné služby – služba portálu na zverejnenie prezentácie zadávateľa (nie inzeráty) v stanovenom formáte portálom.

3. Registrácia

Prístup k užívateľskému rozhraniu portálu je prístupný na základe registrácie užívateľa. Registrácia užívateľa je povinná v prípade záujmu vkladania, úpravy, odstránenia inzerátu alebo potvrdenia automatického spracovania (ďalej len „AS“) inzerátov registrovaných www portálov. Pre prezeranie obsahu portálu nie je registrácia potrebná. Registráciu si nemôže zrušiť užívateľ sám. Pri registrácií AS je možné súhlas kedykoľvek zrušiť. Portál si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup ktorémukoľvek užívateľovi bez udania dôvodu alebo neimplementovať AS. Po zrušení registrácie užívateľa má cekujbyvanie.sk právo udržiavať informácie zadané užívateľom na server po neobmedzene dlhú dobu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Inzeráty AS budú zneplatnené do 30 pracovných dní po zrušení súhlasu na AS.

4. Cena služby

Zadávanie inzerátov na cekujbyvanie.sk je poskytované každému užívateľovi bezplatne.

5. Reklamné služby

Poskytovanie reklamných služieb na portáli je pre každého užívateľa bezplatné. Reklama bude zverejnená na portáli len v prípade, ak bude reklamný formát zodpovedať požiadavkám portálu. V prípade ak zadávateľ reklamy dodá portálu reklamný formát, ktorý nespĺňa podmienky pre zobrazenie na portáli, nebude tento reklamný formát zobrazený na portáli a portál nenesie žiadnu zodpovednosť za zlé, chybné prípadne inými nedostatkami nesúce zobrazenie reklamného formátu. Reklama na portáli môže byť zobrazená len miestach na to určených. Portál si vyhradzuje právo určiť, meniť, dopĺňať a rušiť miesta na portáli určené na zobrazovanie reklamy zadávateľov. Reklamné miesta, reklamné formáty pre zobrazovanie reklamy sú uvedené na portáli cekujbyvanie.sk alebo môžu byť oznámené písomnou alebo nepísomnou formou zadávateľovi pre samotným zadaním reklamy na portál. Zadávateľ môže o zrušenie zobrazovania reklamy na portáli požiadať výhradne písomnou formou, spravidla e-mailom na elektronickú adresu portálu. Zobrazovanie reklamy bude portálom zrušené do 14 pracovných dní od prijatia žiadosti o zrušenie zobrazovania reklamy na portáli. O obnovenie zobrazovania reklamy môže zadávateľ požiadať výhradne písomnou formou spravidla e-mailom na elektronickú adresu portálu. Portál si vyhradzuje právo kedykoľvek na základe výhradne e-mailového oznámenia zadávateľovi zrušiť zobrazovanie ním zadanej reklamy na portáli bez uvedenia dôvodu. Ak zadávateľ nedisponuje alebo neuviedol žiadnu e–mailovou adresu portál nie je povinný oznámiť zadávateľovi zrušenie zobrazovania reklamy na portáli.

6. Práva a povinnosti užívateľa

Užívateľ je povinný vždy uvádzať pravdivé údaje. Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb a reklamných služieb na serveri nesmie byť jeho správanie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a so všeobecnou morálkou, nesmie cez portál žiadnym spôsobom publikovať urážlivé, obscénne, pornografické alebo protiprávne názory v žiadnej forme. Užívateľ je výhradne zodpovedný za obsah svojich inzerátov a reklamných formátov. Portál nie je zodpovedný za obsah jednotlivých inzerátov a reklamných formátov užívateľa. Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server len informácie, ku ktorým má autorské práva alebo súhlas autora.

7. Práva a povinnosti Portálu

Portál nemá voči užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na cekujbyvanie.sk okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti. Portál nezodpovedá za obsah príspevkov, inzerátov a diskusie na serveri. Za obsah zodpovedá zadávateľ inzerátu alebo iný portál/realitná kancelária, ktorá dala súhlas s AS. Súhlas s AS bude prezentovaný na detaile inzerátu priznaním originálneho zdroja inzerátu.
Portál má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Portál má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

8. Záverečné ustanovenia

Pokiaľ užívateľ poruší ľubovoľnú časť VP a jeho inzerát alebo prístup bude znefunkčnený, resp. úplne vymazaný, užívateľ nemá nárok žiadať náhradu.
Portál cekujbyvanie.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť, zmeniť alebo rozšíriť tieto podmienky.